Почви, въздух, води, полезни изкопаеми

2/12/2015

Полезни изкопаеми

Общината е бедна на полезни изкопаеми. По склоновете на сухоречията са открити малки находища на каменно-строителни материали (инертни) - варовици за строителство и производство на строителна вар и пътна настилка.

Почви

Почвената покривка е тясно свързана с естеството на геоложката основа, с особеностите на релефа, с характера на климатичните условия, спецификата на растителността и стопанската дейност на човека. Преобладаваща почвообразуваща скала е льосът - типичен и глинест. Почвите се характеризират с голямо разнообразие, като преобладаващ почвен тип в общината е излужения чернозем: глинесто и песъчливо глинести. Излужени черноземи - 4,65 %, слабо излужени черноземи - 46,8 %, силно излужени черноземи - 16,4 %, тъмно сиви горски - 5,8 % и други - 3,3 %. Количеството на хумуса в горния слой е 2,2-3,0 %. Свързаните с тяхното разпостранение обработваеми земи се отличават на места със значителен наклон, който е дал възможността да се прояви деградивния ефект на плоскостната, линейна и ветрова ерозия. Почвената реакция в хумусния хоризонт е неутрална. Водният режим на почвите е добър, като позволява производително изразходване на и без това недостатъчните валежи. Естественото плодородие на излужените черноземи е добро. Преобладаващите излужени черноземи в равнината част са подходящи за отглеждане на основните полски култури (пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, люцерна и др.). Разположените във високите части почви са подходящи за трайни насаждения (Алфатар, Чуковец, Алеково-Бистра).

Въздух

Атмосферния въздух на района като цяло не е антропогенно натоварен и неговите качествени характеристики са типични за района.

Води

Територията на Общината е бедна на водни ресурси. Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностно течащи води и за наличието на суходолия. Водният режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Подземните води са разположени в два хоризонта, които се използват за водоснабдяване на селищата през летните месеци. Съществуващите водоеми (Цар Асен, Васил Левски, Бистра) се захранват от карстови чешми (21 броя).

Ерозия

Наблюдават се два вида ерозия - ветрова и ровинна. Ветровата ерозия непрекъснато увеличава своя интензитет в равнинният и открит релеф вследствие на увеличение брой механизирани обработки на почвата, намаляване площа и видовия състав на полезащитните пояси и продължителните силни ветрове. Ровинната ерозия е по-слабо застъпена, наблюдава се ежегодно главно в суходолията през пролетта и есента, оформени са стръмни и каньовидни "дерета".