Флора и фауна

26/11/2015

       Характерът на растителността в общината и нейното географско разпостранение се обуславя от особеностите на почвено-климатичните условия и от значителната пряка или косвена намеса на човека. Неоспорими исторически данни свидетелстват, че в миналото общината е била покрита с добре развита горска растителност. С течение на времето част от горската растителност е унищожена за разширяване на обработваемите земи. Заедно с това за значителната намеса на човека по отношение на горската растителност свидетелстват уединени малки по площ дъбови, акациеви и орехови горички. На територията на община Алфатар в местността "КАРАКУЗ" е запазена "Естествената липова гора"  - 75,10ха, която е определена за защитена територия. В местността “Каракуз” има възможност да се добиват годишно (свежа маса) по 2.5 тона липов цвят, по 2 тона листа и корени от коприва, глог (цветове, плодове и листа) – 200кг.

Горите в района са представени от 97% широколистните видове и 3%иглолистни видовe (черен бор). Основният дървесен вид, който преобладава е церът, образуващ смесени и чисто издънкови насаждения. По склоновете на суходолията има смесени насаждения от липа, габър, бряст и клен, а в долинните низини - топола и акация.  В общината има създадени 500 дка полезащитни пояси от акация, махалебка, гледичия, зарзали, габър и други видове.
 
В състава на характерните за общината растителните формации  учасват дървестни, храстовидни, полухрастовидни и тревисти видове, както следва:
  • Сем. Asteraceae: (Xanthium strumarium L, Xanthium spinosum L, Carduus acanthoides L, Bidens tripartita L, Matricaria trichophylla, Artemisia vulgaris L, Artemisia campestris L); Lamiaceae (Salvia pratensis L, Mentha arvensis L); Solanaceae (Datura stramonium L); Fabaceae (Lotus corniculatus L , Melilotus alba Med.); Brassicaceae (Lepidium campestre L, R.Br. Raphanus raphanistrum L); Euphorbiaceae (Euphorbia cyparissias Host.); Chenopodiaceae (Chenopodium album L); Papaveraceae (Papaver rhoeas L); Plantaginaceae (Plantago lanceolata L); Polygonaceae (Polygonum aviculare L); Caprifoliaceae (Sambucus nigra L); Ericaceae (Vaccinium uliginosum L, Vaccinium vitis-idaea L, Vaccinium myrtillus L); Rosaceae (Crataegus monogyna Jacq, Prunus mahaleb L, Prunus spinosa L); Betulaceae (Carpinus betulus L, Corylus avellana L); Oleaceae (Syringa vulgaris L); Ulmaceae (Ulmus minor Mill); Fagaceae (Quercus robur L /Q, pedunculata Ehrh.); Anacardiaceae (Cotinus coggygria Scop.); Tiliaceae (Tilia cordata Mill./T. parvifolia Ehrh/, Tilia platyphyllos Scop./T. ); grandifolia Neilr./Pinaceae (Picea abies L, Karst);
  • Клас бозайници: сърна, благороден елен, елен лопатар, дива свиня, чакал, лисица, див заек, таралеж, къртица, катерица, лалугер, обикновена горска мишка, домашна мишка, сив плъх, сляпо куче, черен пор, язовец;
  • Клас птици: гугутка, гривяк, гургулица, яребица, фазан, пъдпъдък, обикновена кукувица, сив кълвач, зелен кълвач, полска чучулига, качулата чучулига, селска лястовица, градска лястовица, сврака, полска врана, сива врана, малък орел, ловджийски сокол и сокол скитник;
  • Клас влечуги: обикновена шипоопашата костенурка, зелен гущер, ивичест гущер, смок мишкар;
  • Клас земноводни: дъждовник, зелена крастава жаба.

Въпреки силното намаление в резултата на антропогенна дейност, все още се срещат в естествени условия популации от по-едри бозайници в Държавно ловно стопанство (ДЛС) "Каракуз".

Община Алфатар има възстановени 202,4ха гори, за които е изготвен лесоустройствен план.