Защитени зони и местности

2/12/2015
 
Почти цялата територията на община Алфатар е със статут защитена зона и местност.
 
 
Защитени зони по екологична мрежа Натура 2000:

 

BG0000106 Защитена зона „Хърсовска река” по директивата за местообитанията и птиците (гр.Алфатар, с.Алеково, с.Бистра, с.Васил Левски, с.Кутловица, с.Цар Асен, с.Чуковец)

 

Защитени територии:

 

Защитена местност „Каракуз” (гр.Алфатар)

Под режим на защитена местност в землището на гр. Алфатар попада естествено липово насаждение в местността "Каракуз" с обща площ 75,1 ха.

 

Защитена местност „Малък Канагьол” (с.Васил Левски и с.Кутловица).

 
Под режим на защитени дървесни видове в землището на гр. Алфатар са вековните дъбове в местност "Сухата чешма" до гр.Алфатар .
 

Режимът на дейност в защитените зони е местности е упоменат в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България на сайта на Министерство на околната среда и водите.