Поземлени ресурси

19/1/2011

Общата площ на територията на общината е 248,6 кв.км и представлява 8,7 % от област Силистра и 1,26 % от територията на Североизточния район за планиране:

  • Земеделски територии - 133,9 кв.км, 57.3 %;
  • Горски територии - 99,9 кв.км, 42,2 %; включват площа на Държавния горски фонд;
  • Фонд "Населени места" - 9,1 кв.км, 3,67 %;
  • Транспорт и инфраструктура - 1,3 кв.км;
  • Обработваема земя - 116.9 кв.км., делът на неизползваната обработваема земя е 12 %.