ПОКАНА за заседание на ОбС на 19.02.2024 год.

15/2/2024
П  О  К  А  Н  А
№ 05
 
 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Алфатар на 19.02.2024г. /понеделник/ от 10:30 часа в залата на Общински съвет - Алфатар, при следния проект за:
 
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:    
 
1. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – Алфатар от месец януари 2023 г. до месец декември 2023 г.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
2. Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2023 година.
Докладва: Председател на МКБППМН – Алфатар
 
3. Приемане на Аналитична справка за изготвяне на Годишен доклад за младежта за 2023 – 2024 година и Общински план за младежта за 2024 година.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
4. Приемане на Отчет по изпълнение на ''Програма за управление за периода 2019 – 2023 г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от ЗМСМА'' за 2023 г.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
5. Приемане на Програма за управление на Община Алфатар, мандат 2023 – 2027 година.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
6. Приемане на Общински календар за по-важните културно-исторически прояви и събития през 2024 г. в Община Алфатар.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
7. Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания, на община Алфатар.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
8. Определяне на сградите-частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане през 2024 г.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
9. Предоставяне под наем на 125 кв.м. част от сграда с идентификатор 00415.502.4079.2 по КККР на гр.Алфатар, с обща ЗП 428 кв.м., с админ. Адрес ул. ''Йордан Петров'' №2, за складова дейност.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
10. Предоставяне под наем на 118,5 кв.м. част от сграда №00415.503.1367.1 по КККР на гр.Алфатар, с адрес гр.Алфатар, общ.Алфатар, ул. ''Александър Стамболийски'' №27, за магазин за хранителни и битови стоки за срок до 10 години.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
11. Предоставяне под наем на земи по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, без търг или конкурс за ползване през стопанската 2023 – 2024 година.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
12. Приемане Бюджета на Община Алфатар за 2024 година.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 
 
Допълнителни докладни записки:
 
1. Приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Алфатар през 2024 г.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
2. Определяне на пасищата за общо и индивидуално ползване през 2024 г.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
3. Предоставяне под наем на 94 кв.м., част от сграда с идентификатор 00415.502.4079.2 по КККР на гр.Алфатар, с обща ЗП от 428 кв.м., с админ. адрес: ул. ''Йордан Петров'' №2, за продажба на промишлени стоки и строителни материали.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
4. Предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на ОУ ''Христо Ботев'' гр.Алфатар, по реда на чл.12, ал.1 от ЗОС.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
5. Предоставяне за управление на имот частна общинска собственост на Кмет на с.Чуковец, по реда на чл.8, ал.1-2, ал.5 от ЗОС.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
6. Определяне на позицията и мандата на представителя на Община Алфатар в редовно, неприсъствено, общо събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
7. Даване на съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект ''Пристройка за обособяване на рампа за хора в неравностойно положение към съществуваща масивна сграда – читалище'', по Проект ''Красива България'', Мярка М01-01 ''Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради''.
Докладва: Кмет на Община Алфатар
 
    В съответствие с чл.36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседание на Общински съвет. 
Заседания на ПК:
 
В заседателната зала на Общински съвет – Алфатар на 19.02.2024 г., както следва:
             „Комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” – 08:30 часа
„Комисия по здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите”- 08:30 часа
„Комисия по образование, култура, туризъм, вероизповедание, културноисторическо наследство”- 08:30 часа
„Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 08:30 часа
 
    Елис Талят – Мустафа   
    Председател на ОбС – Алфатар