Функции на Общинския съвет

14/11/2019
Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на Община Алфатар при условия и ред, определени от закона. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност.
 
Общинският съвет на Алфатар се състои от избраните 11 общински съветници.
 
Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната като решава въпроси от местно значение, свързани с:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. опазването и поддържането на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.
 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението /свикват се и се произвеждат при условия и по ред, определени със закон/.
 
Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове и ръководства;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
6. определя размера на местните такси;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
13.приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15.създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
20. одобрява символ и печат на общината;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 
В изпълнение на правомощията си  Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.В дейността си Общинският съвет се ръководи от правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по-малко от шест пъти годишно. По правило, Общински съвет Алфатар заседава в определен ден всеки месец.
Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.
Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
 
Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
Заседанията на Общинския съвет се свикват и ръководят от Председателя на ОбС.
 
Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
Решенията  на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в  7-дневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника за дейността на ОбС.
 
Функциите на ОбС са определени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.