Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Алфатар през 2023 г.

11/1/2023
 
Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Алфатар през 2023 г. е приета с Решение №330 по протокол №37 от 26.11.2023 г. на Общински съвет Алфатар и публикувана в директория Общинска собственост - линк: http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000205EE?OpenDocument