ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 2021-2027

6/4/2022
В изпълнение на изискванията на  Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата през новия програмен период на ЕС, Община Алфатар стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Документът определя визията на община Алфатар за периода, средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране и Общия устройствен план на общината.
Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и ще гарантира неговото качество, реалистичност, практичност и широка обществена подкрепа.