ПРОЕКТ- Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Алфатар през 2020 година

28/1/2020