Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост 2013г.

5/8/2013