ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПО ПОДГОТОВКАТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

29/9/2016