ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

27/7/2015
 
          Планът за защита при бедствия на община Алфатар е приет с Решение № 158 по Протокол № 20 от 27.12.2012г. на Общински съвет - Алфатар.
 
          Планът за защита при бедствия е допълнен в частта "Защита при земетресения" с: 
  "Разчет за провеждане на евакуация и разсредоточаване в община Алфатар при зилни земетресения", на основание Решение № 242 по Протокол № 27 от 26.07.2013 г. на Общински съвет - Алфатар.
 
 
         Общинският план за защита при бедствия е допълнен с нова точка:
2.2."Сгради по чл.36 от Закона за защита при бедствия - "Основно училище "Христо Ботев" - гр.Алфатар, на основание Решение № 243 по протокол № 27 от 26.07.2013 г. на Общински съвет - Алфатар.
 
    С  Решение № 273 т.1 по Протокол № 32/27.11.2013г. на ОбС-Алфатар е извършено изменение и допълнение на общинския план за защита при бедствия.
На основание Решение № 273, т.2 по Протокол № 32/27.11.2013г. на ОбС-Алфатар за възлагане на кмета на общината на дейности по актуализация на общинския план за защита при бедствия е издадена заповед № РД-210 от 22.07.2015 на кмета на общината за  изменение и допълнение на общинския план за защита при бедствия и на приложенията към него – специализирани планове за защита при земетресение; наводнение; авария в АЕЦ и опасност от радиоактивно замърсяване; горски и полски пожар, снежни бури, снегонавяване и обледяване.
 
Публикуваме пълния текст на актуализираните през 2015г. планове, както следва: