АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - "Зелена система", "Земеползване", "Кадастър",

26/4/2018
 
УСЛУГИ, ВПИСАНИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
 
 
І.Административни услуги "Зелена система"
 
 
 
 
 
 
 
ІІ.Административни услуги "Земеползване"
 
2032 Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места
 
 
ІІІ.Административни услуги "Кадастър"
 
2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра