Проект на общински план за развитие на Алфатар 2014-2020г. и предварителна оценка на плана

3/12/2013
 
 
    На основание закона за нормативните актове -"Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008г.) (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта."
 
   В срок до 16.12.2013г. всеки гражданин може да внесе в деловодството на общината писмено становище и предложение по проекта на План за развитие на община Алфатар за периода 2014-2020 година (в прикачени файлове).