Сметосъбиране и сметоизвозване

27/7/2015
 
          В общината има организирано сметосъбиране като общинска дейност, за която се събират местни такси, както следва:
 
Такса битова смет:
 
§     жилищни сгради – 3,5‰
 
§     нежилищни имоти за производствена, селскостопанска, др.търговска дейност – 7,5‰
 
§     нежилищни имоти на физически лица- 5‰
 
§     празни дворни места, които са в жилищна зона – 1,7‰
 
§     празни дворни места, които не са в жилищна зона, собственост на юридически лица – 4,5‰
 
§     празни дворни места, които не са в жилищна зона, собственост на физически лица – 3,35‰
 
         Общинската сметосъбираща техника събира и извозва отпадъците до регионалното депо в гр.Силистра.