Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на пътища от РПМ, общински пътища и улична мрежа в Община Алфатар за 2020 г.“

3/2/2020