ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на спортни уреди и пособия за оборудване на физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар”

3/9/2018