Предложение за промяна в Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска собстваност и мотиви към него

3/5/2016