Възможности за стажуване и обучение на работното място на младежи до 29г. възраст по програма "Младежка заетост". Анкета за проучване на потребностите на работодателите

11/7/2014

 

     Във връзка с реализацията на Европейска Гаранция за младежта Агенцията по заетостта ще изпълнява схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ „Младежка заетост” в качеството ѝ на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. Схемата ще се изпълнява на територията на цялата страна. Ще се изпълняват две основни дейности: стажуване и обучение на работното място на младежи.

   С цел получаване на информация за нагласите на работодателите за участие е необходимо до 07.07.2014 да бъде попълнена анкетата от линка по-долу:

      Анкета за проучване на потребностите (попълва се онлайн)!

    Събраната информация от настоящото проучване ще бъде използвана за изготвяне на краткосрочна прогноза за потребностите на работодателите от работна сила сред младежите до 29-годишна възраст, с оглед реализация на схемата.

    За въпроси и допълнителна информация моля позвънете на телефон: 0864/22359

    От екипа на ДБТ - Дулово