Промени по водене на военния отчет

9/3/2011
        Военният отдел на Община Алфатар известява всички граждани за настъпили промени по воденето на военния отчет. В годината на навършване на 18 години всички младежи се завеждат служебно на военен отчет по постоянен адрес с всички произтичащи от това задължение по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.  
       През настоящата година са служебно заведени на отчет младежите от набор 1993г. и пропуснатите след отмяната на наборната служба набори: 1990, 1991 и 1992 година. Младежите получават статута на  Военноотчетни лица без военна подготовка. Същият статут получават и бившите наборници от набор 1989г. и по-стари набори, които са преминали медицински прегледи или наборна комисия и не са отслужили наборна военна служба, както и не са отпаднали от наборна военна служба по медицински показатели.
       От този статут отпадат лицата, които са били или в момента са на военна служба като кадрови войници или са приети на служба в МВР и други сходни служби.
       Военноотчетните лица без военна подготовка са длъжни да уведомяват съответното кметство, военния отдел или Регионалния военен сектор в Силистра при промяна в техния постоянен или настоящ адрес или трайна промяна в тяхното здравословно състояние, удостоверена със сътветните медицински документи.