ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства – гр. Алфатар” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

19/5/2020