Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детска градина и социални заведения функциониращи на територията на Община Алфатар за 2020г.”

3/2/2020