Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по улична мрежа в гр. Алфатар, община Алфатар ”

14/10/2019