Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост – Отменена с Решение №99/03.10.2018г. на Административен съд – Силистра

31/10/2018