ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора”

11/9/2018