Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост - Изм. с Решение №14/05.02.2018г. на Административен съд - Силистра

11/7/2018