ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства – гр. Алфатар” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

16/8/2018