Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на физкултурен салон и обслужващи помещения в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар”

28/9/2018