Информация от заключителната среща по проект BG05M9OP001-2.002-0271-C03 „Независим живот за гражданите на община Алфатар“

11/12/2017
Информация от заключителната среща по проект BG05M9OP001-2.002-0271-C03 „Независим живот за гражданите на община Алфатар“ с бенефициент община Алфатар, договор №BG05M9OP001-2.002-0271  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обща стойност на проекта: 499 974.80 лв. Срок за изпълнение – 20 месеца. Начало от 16.05.2016 до 16.12.2017г., удължен с допълнително споразумение до 31.12.2017г. Проектът стартира в партньорство между община Алфатар и СОНИК СТАРТ ООД.
Обща цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Специфични цели: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване; осигуряване социално включване на зависимите лица в обществения живот.; създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика.
Дейност 1: Организация и управление на проекта. Подбор и напасване на потребители и доставчици на социални услуги.
Тази дейност обхваща  сформиране на екип за администриране на проекта. Екипът се състои от ръководител – Дарина Данкова на по-късен етап – Желяна Донева , координатор – Петя Инджова, счетоводител – Антоанета Лечева. Назначен ръководител и технически сътрудник  към  звеното за почасови услуги, които са пряко ангажирани с доставчиците и потребителите на услугите и подпомагат работата по проекта. Ръководител звено от юни 2016 до юли 2017 бе Грациела Великова, а от юли 2017 до момента е Сашка Маринова. Технически сътрудник от началото до момента е Вася Иванова.
Извършен е първоначален подбор на потребителите и преките доставчици по проекта с помощта на партньорската организация СОНИК  СТАРТ  ООД. При първоначаният прием на документи са подадени 84 заявления от потребители и 55 заявления от преки доставчици на услугата, от които са ангажирани 32 домашни помощника и 12 социални асистента за 68 потребителя. За целият период на проекта са подадени 122 заявления за потребители, от които 90 са се възползвали от услугата. Подадени са 84 заявления за преки доставчици, от които 65 са назначени. Към момента се обслужват 69 потребители от 14 социални асистента и 33 домашни помощника. Срок за изпълнение на дейността – 20 месеца.
Дейност 2: Предоставяне на почасови социални услуги в общността и в домашна среда. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка, чрез подкрепа на дейността на Звено за почасово предоставяне на услуги.
Създаване на условия за индивидуално аранжирани социални услуги за хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Целта е да се осигури качествено предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда на потребителите с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им, съгласно целите на проекта. Удовлетворяване на специфичните потребности на потребителите и превенция на настаняването им в специализирани институции, с цел социално включване.
Дейността включва: разработване и прилагане на вътрешно-административни формуляри, правила, процедури и документи за Звеното; механизми за наблюдение, оценка и контрол на предоставяне а услугата; тристранни договори между потребителите, доставчиците и Община Алфатар; разработване на индивидуален план за всеки потребител; дейността по проверка на качеството на услугата; ангажиране на медицинско лице на граждански договор; закупено работно облекло за преките доставчици на социални услуги и за персонала на Звеното, което включва туника или тениска и работни чехли, маски и ръкавици. Срок за изпълнение на дейността – 19 месеца.
Дейност 3: Обучение на персонала за предоставяне на услугите.
Целта на дейността е избраните преки доставчици да придобият умения и знания, необходими за удовлетворяване на индивидуалните нужди на потребителите. Дейността е реализирана от партниращата организация СОНИК СТАРТ ООД – при стартиране на проекта и на по-късен етап от Община Алфатар със съдействието на инж. Христина Георгиева. Обученията на преките доставчици на услугите и персонала на звеното бяха проведени на три етапа – въвеждащо, надграждащо и поддържащо. Обученията бяха по групи и с разработена програма. Предоставени са необходимите обучителни материали. Всички участници преминали тристепенното обучение получиха сертификати.Срок за изпълнение на дейността – 20 месеца
Дейност 4: Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.
Повишаване и балансиране на психо-емоционалния статус на прекия доставчик на услугите. Дейността е реализирана от партниращата организация СОНИК СТАРТ ООД – при стартиране на проекта и на по-късен етап от Община Алфатар със съдействието на Яна Михнева – психолог. Проведени са: 18 групови супервизии и 143 индивидуални супервизии. Срок за изпълнение на дейността – 18 месеца. При реализирането на тази дейност, на прекият доставчик бе предоставена възможност да говори, да бъде изслушан и да обмени информация и съждения. Тази подкрепа им позволи, да погледнат от страни своите емоции и афекти спрямо потребителите.
Дейност 5: Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.
Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие на потребителите. Дейността е реализирана от партниращата организация СОНИК СТАРТ ООД – при стартиране на проекта и на по-късен етап от Община Алфатар със съдействието на Яна Михнева – психолог. Проведени са 58 индивидуални консултации с потребители. Срок за изпълнение на дейността – 18 месеца. Реализирането дейността оказа ефект върху потребителите, като повиши качеството на живот,  подобри качеството на грижата в домашна среда и осигури качествена мотивационна и психологическа подкрепа.
Дейност 6: Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания.
         Закупено специализирано транспортно средство - микробус, адаптиран за хора с увреждания. Общата стойност на специализираният транспорт е  53 988 лв. с ДДС, от които 50 400.00 лева са осигурени средства по Проект №BG05M9OP001-2.002-0271 „Независим живот за гражданите на Община Алфатар“ и 3 588,00лв. е дофинансирането от страна на Община Алфатар. Брой места: 8 + 1. Места за инвалидни колички: 2. Срок за изпълнение на дейността – 20 месеца. Превозното средство е оборудвано с подвижна рампа, допълнителни принадлежности необходими за транспортирането на хора с увреждания, за закрепване на инвалидни колички и др. Изпълнението на дейността гарантира: Равен достъп на потребители до услуги в общността;  Ефективност на предоставяните социални услуги; Възможност на потребителите, да посещават обществени мероприятия, институции и здравни услуги. Повиши интереса към социалните услуги, предоставяни на територията на Община Алфатар.
Дейност 7: Информация и публичност
         Информиране на широката общественост, популяризиране приноса на ЕСФ и ОПРЧР. Запознаване на всички заинтересовани лица и организации с целите и заложените в проекта дейности, както и сроковете за изпълнението им. Запознаване на всички заинтересовани лица и организации с резултатите от извършените в рамките на проекта дейности.
В рамките на настоящата дейност се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на следните информационни материали: временни информационни табели – 2 броя; банери за провеждане на информационни събития и публични срещи – 2 броя; информационни листовки – 1500 броя, от които 500 броя безвъзмездно предоставени; плакат А3 – 100 броя; папки за информационните събития – 200 броя.
Проведени са седем информационни кампании/срещи със заинтересовани страни. Публикации в регионални медии – 7. Публикации в интернет страницата на Община Алфатар и СОНИК СТАРТ ООД – 19. Проведени две пресконференции. Излъчени съобщение по местният радио възел – 21. Срок за изпълнение на дейността – 20 месеца.