Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора

29/8/2017