Дневен ред за заседание на ОбС на 29.06.2017г. и материали към него

6/7/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 29.06.2017г.

          1. Докладна записка относно: Отменяне чл. 62 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Алфатар, приета с решение №239 по протокол № 27 от 26.07.2013г. на Общински съвет Алфатар.

         2. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в извънредно             заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 18.07.2017г.

           3. Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”    

4. Докладна записка с Вх.№545 относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”.

5. Докладна записка с Вх.№546 относно: Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд през стопанската 2017-2018г.

6. Докладна записка с Вх.№547 относно: Допускане изработване  на Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ №002074 по КВС  за землището на с. Кутловица, община Алфатар, по Заявление с Вх.№1087/12.06.2017год.

7. Докладна записка с Вх.№548 относно: Одобряване Проект за изменение на кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за”Стопански двор” по регулационния план на с.Чуковец, община Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год.

8. Докладна записка с Вх.№552 относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”

9. Докладна записка с Вх.№553 относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”

         10. Докладна записка с Вх.№554 относно: Предоставяне под наем на недвижим имот частна общинска собственост в Община Алфатар.

            11. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.