Групови супервизии на преките доставчици на социалната услуга

23/10/2016
	Провеждането на груповите супервизии е от 2 астрономически часа.
В рамките на една сесия се овладяват нагласите на прекия доставчик,търсят се начини за превенция на професионалното
и емоционално прегаряне, намират се начини за повишаване на качеството, 
ефективността и ефикасността от работата с потребителите.