Обявление за сключен договор „Независим живот за гражданите на Алфатар”, по ОПРЧР

17/5/2016
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
 
         На 17.05.2016г. ОБЩИНА АЛФАТАР  сключи договор BG05M9OP001-2.002-0271 в качеството си на бенефициент по проект „Независим живот за гражданите на Алфатар”,  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 499 974,80 лева.
         Проект „Независим живот за гражданите на Алфатар” ще се изпълнява за срок от 19 месеца.