Допълване на ТАРИФАТА за определяне размера на месечния наем на един квадратен метър на помещения и терени на община Алфатар - към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

22/6/2015