Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Алфатар - с изменение

30/3/2015
 
утвърдени със Заповед NoРД-93/25.03.2015г. на кмета на общината.