Заседание на МКОРС на 17.02.2015г.

19/2/2015
 
 
2.Заседание на МКОРС на 17.02.2015г.
Кратка информация: Заседанието се проведе на 17.02.2015г. в ритуалната зала на община Алфатар в 10,00 часа.
Присъстваха:Членове на МКОРС, съгласно заповед № РД-57 / 19.02.2014г. на кмета на общината.
Гости на заседанието – Траян Петров – Началник на РУМВР-Силистра и Кристиян Георгиев – оперативен служител в РУМВР         
Заседанието протече при  следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на МКОРС за 2014г.
2.Приемане на план за дейността на МКОРС за 2015г.
3.Представяне на нови членове на МКОРС.
4.Предложения, становища, коментари.
Решения на МКОРС:
1.Приема отчета за дейността на МКОРС за 2014г.
2. Приема плана за дейността на МКОРС за 2015г.
3. Включва нови членове в състава на МКОРС, както следва:
    1.инспекторКристиян Георгиев - оперативен работник в РУМВР-Силистра.
    2.Ана Йосифова – кмет на с.Бистра, община Алфатар.
    3.Донко Калайджиев – мл.експ. МПС в община Алфатар.
 
 
4.Снимки от заседанието на МКОРС