План за интегриране на ромите в община Алфатар през периода 2014-2020

17/2/2015
 
Общинският план за интегриране на ромите в община Алфатар е приет с Решение № 436 по протокол № 52 от 30.01.2015г. на ОбС-Алфатар.