Докладна записка на кмета на общината за определяне на наемна цена на общински помещения, терени, поземлен фонд и земи в строителни граници

1/12/2011