І.ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2011Г.

7/1/2011
З А П О В Е Д


№ РД-035/17.01.2011г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, §53, ал.3 от ЗДБРБ за 2011 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

І.ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2011Г.

СФ (80% х ЕРС х БУ) + 11,5 % ДТГ + 1,5 % ДСУ + 2 % ДЛК + 5 % Р

Където /СФ/ са средства за финансиране


ІІ. М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР

1. Критерии за определяне на условните финансови единици:
o Общ брой ученици;
o Единни разходни стандарти;
o Отдалеченост на училище от общински център /селско училище/;
o Вид отопление;
o Логопедичен кабинет.

2. Основни компоненти за определяне на 80% от делегираните от държавата средства за издръжка на училищата:
o Брой ученици за даденото училище / БУ/
o Единен разходен стандарт / ЕРС/ – 1 342 лв. за ученик

3. Допълнителни компоненти за определяне на 20 % от делегираните от държавата средства за издръжка на училищата:
o Добавка за течно гориво / ДТГ/ - 11,5%;
o Добавка за селско училище / ДСУ/ - 1,5%;
o Добавка за логопедичен кабинет /ДЛК/ - 2%;
o Резерв за нерегулярни разходи / Р/ - 5 %.

Забележка:Размерът на средствата за всяка добавка се получава, като общият брой учениците се умножи по ЕРС и по съответният процент за добавка за всяко училище.

ІІІ. ПРАВИЛА за коригиране на средствата по формулата:
1. Формулата за разпределяне не може да бъде променена през бюджетната година.
2. ПРБК прави корекции на средствата по формулата само при промяна стойността на някои от елементите на формулата – размер на единните разходни стандарти, брой ученици или др.допълнителни показатели.
3. На края на всяко тримесечие, в резултат на настъпили промени в броя на учениците се извършват корекции по разпределянето на средствата между училищата.
4. Промените в броя на ученеците към 30 септември спрямо 30 юни се отразяват като корекции в разпределянето на средствата по формулата считано от 15 септември.
5. При намаление на броя на учениците като цяло, освободените средства по основни и допълнителни компоненти, които се разпределят на брой ученици се отнасят към резерва.
6. При увеличаване като цяло на броя ученици и при условие, че не е извършена корекция по бюджета на ПРБК, недостигът на средства се финансира от резерва или се разпределя между училищата.

ІV. ПРАВИЛА за разпределяне на резерва и остатъка от него:
1. От резерва могат да бъдат покривани разходи за обезщетения на персонала, разходи за реализиране на планове за оптимизация и др.
2. Със средства от резерва могат да бъдат покривани разходи на училищата, които се явяват собствен принос по различни проекти и програми.
3. При условие, че в ПРБК бъде заделен резерв,неразпределените към 15 ноември 2011 г. средства от резерва да се предоставят на училищата, като се разпределят пропорционално на броя на учениците.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на ОУ гр. Алфатар и НУ с.Алеково и счетоводителя в Образованието.

Контрол по изпълнението възлагам на Директор „ОА” при общината.


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
/Р. Желева/

ПД/ПД