Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Радка Георгиева Желева – кмет на община Алфатар ОТНОСНО: КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРИ ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА 2010 Г.

19/1/2011