Дневен ред за заседание на ОбС на 27.07.2017г. и материали към него

3/8/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 27.07.2017г.

 

 1. Докладна записка относно: План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август –септември на  2017г.
 2. Докладна записка относно: Покана за свикване на неприсъствено Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД Силистра.
 3. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в Общо събрание на съдружниците на „В и К“ООД Силистра.
 4.Докладна записка относно: Предоставяне под наем на имоти – полски пътища,  съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).
 5. Докладна записка относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за средищно училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища.
 6. Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар, за учебната 2017/2018 г.
 7. Докладна записка относно: Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за средищна детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища.
 8. Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар (2017-2018) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2017 година.
 9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.