Дневен ред за заседание на ОбС на 30.05.2017г. и материали към него

8/6/2017

 ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 30.05.2017г.

 

1. Докладна записка относно касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 31.12.2016г.

2. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти частна общинска собственост.

3. Докладна записка относно отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – Алфатар от месец януари 2016 година до месец март 2017 година.

4. Докладна записка относно Одобряване Изменение на кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за кв.15, 16 и 17, за УПИ№І-64 и УПИ№ХІ-64  по плана на с.Чуковец и промяна трасето на ул.”Четвърта” в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от регулационния план на с.Чуковец, община Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979г.

5. Докладна записка относно Изменение на чл.78 и чл.79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОС).

6. Докладна записка относно Допълнение на списъка на  пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Алфатар за индивидуално ползване през 2017г

7. Докладна записка относно Отчет по изпълнение на ,,Програма за управление за периода 2015 - 2019 г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация” за 2016 година. 

8. Предоставяне под наем на терен-общинска собственост с идентификатор №00415.501.848 по кадастралния план на гр.Алфатар в изпълнение на съдебно решение №63/29.09.2015г., влязло в сила на 30.12.2015г.

9.   Въпроси. Заявления. Изказвания и др.