Дневен ред за заседание на ОбС на 28.03.2016г. и материали към него

5/4/2016

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 28.03.2016г.

     1.Докладна записка относно касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 31.12.2015г.                                                                                                                                      

2.Докладна записка относно програма за развитие на читалищната дейности в Община Алфатар през 2016 година.

                                                                             

3.Докладна записка относно приемане на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците.

                                                                          

            4.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда в Община Алфатар през 2015г.

                                                                                 

5.Докладна записка относно изменение на Наредбата за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения на земеделски имоти от общински фонд „Пасища и мери”.

                                                                                 

6.Докладна записка относно проект на правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Алфатар от общински фонд „Пасища и мери”; Проект на годишен план за паша през стопанската 2016/2017 година; Определяне на цена за декар, при ползване на пасища и мери, по пазарен механизъм.

                                                                                 

            7.Докладна записка относно предоставяне за стопанисване на ползватели части от имоти общинска собственост – „полски пътища”.

                                                                                 

  8.Докладна записка относно приемане на план за противодействие на тероризма в Община Алфатар.                                                                                                                                                                                                            

            9. Докладна записка относно даване на съгласие Община Алфатар да кандидатства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. по отворената процедура BG05M2OP001-3.002 – «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила».

                                                                                             

           10. Докладна записка относно обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Алфатар 2014-2020г. през 2015г

                                                                                 

            11. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2016 година.

                                                                      

            12. Докладна записка относно изменение  на плана за регулация в УПИ ІІІ-648 в кв.57 по плана на гр.Алфатар, на одобрената със Заповед №160/07.02.2002г. дворищна регулация на сграда.

                                                                      

13.План за работата на Общински съвет Алфатар.                                                                                                                           

14.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.