Дневен ред за заседание на ОбС на 26.02.2016г. и материали към него

16/3/2016

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 26.02.2016г.

 1.Отчет за дейността на ОбС-Алфатар от 1.07.2015 до 31.12.2015г.

 2.Докладна записка относно провеждане на Общо събрание на Асоциацията по Ви К – Силистра.

 3. Докладна записка относно даване на съгласие за сключване на договор между „В и К” ООД – гр. Силистра и Асоциация по ВиК на обособената територия.

 4.Докладна записка относно приемане на програма за управление на Община Алфатар, мандат 2015-2019г.

 5.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Алфатар /2014г. – 2020г./ за 2015 година.

 6.Докладна записка относно утвърждаване на жилищните имоти частна общинска собственост по предназначение.

7.Докладна записка относно участие на Община Алфатар в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дулово, Алфатар, Кайнарджа” и определяне на представител в колективния върховен и колективен управителен орган.                                                                    

8.Докладна записка  относно издаване на разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост – земно-насипна баражна стена в имот №00415.8.508 гр.Алфатар.                                                                    

9.Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2015 година на Община Алфатар  и Общински план за младежта – 2016г.                                                               

          10.Докладна записка относно приемане на Отчет на План-програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014 - 2020г. за 2015 година                                                                      

         11.Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Плана за енергийна  ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 година за 2015 година                                                                

          12.Докладна записка  относно искане от „Теленор България” ЕАД.                                                               

          13.Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 година, приета с Решение №438 по Протокол №52/30.01.2015г. на Обс Алфатар.                                                                  

14. Докладна записка относно определяне пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ, ПП ЗСПЗЗ и Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения на земеделски имоти от общински фонд „Пасища и мери” община Алфатар.

15.Докладна записка относно отчет на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Алфатар за периода 2013 – 2015 година.

16.Докладна записка относно учредяване право на ползване на земеделски имот – общинска собственост за устройване на постоянен пчелин.

17.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.