Дневен ред за заседание на ОбС на 25.01.2016г. и материали към него

18/1/2016

 

 ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 25.01.2016г.

 

1.Информация за състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриването на криминални престъпления и работата на служителите от Националната полиция през 2015 година на територията на Община Алфатар. Информация за работата на служителите от РУ на МВР в общината през 2015г.

2.Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН при Община Алфатар за 2015 година. Отчет за дейността на МКБППМН.

3.Докладна записка относно избиране на упълномощен представител за участие в годишно

4.Докладна записка относно приемане на Общински календар за културно-историческите събития и прояви през 2016 година на Община Алфатар. Календар за културно - историческите събития през 2016г.

5.Докладна записка относно провеждане на общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра.

6.Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в страната на Кмета на Община Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015г.

7.Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в страната на Председателя на Общински съвет Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015г.

        8.Докладна записка с Изх.№00188/20.01.2016г. относно определяне на представител от Община Алфатар в Регионално сдружение за управление на отпадъците.

        9.Докладна записка  относно провеждане на  конкурс/и за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена областна /междуселищна/ транспортна схема от квотата на Община Алфатар.

10.Докладна записка относно чл.4 от Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорни задължения на земеделски имоти от общински фонд „Пасища и мери” община Алфатар. Отчет по изпълнението на наредбата.

            11.Докладна записка  относно приемане на Програма за управление на имотите – общинска собственост в Община Алфатар през 2016 година. Проект на програма за общинската собственост за 2016г..                                

12.Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Алфатар за периода 2015-2019г. Проект на стратегия за общинската собственост 2015-2019г..

13.Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Алфатар за 2016 година. Проектобюджет на общината за 2016г.

14. Докладна записка относно допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места на територията на Община Алфатар. Проект за допълнение на Наредба № 1.