Дневен ред за заседание на ОбС на 27.01.2017г. и материали към него

2/2/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 27.01.2017г.

 

1. Информация за криминогенната обстановка, разкриването на престъпления и работата на служителите от националната полиция през 2016 година на територията на Община Алфатар.

            2. Докладна записка относно закриване на НУ „Отец Паисий” с.Алеково от учебната 2017/2018 година.

            3. Докладна записка относно приемането на Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г.

            4. Докладна записка относно приемане на „Програма за управление на имоти –общинска собственост община Алфатар през 2017г.“

            5. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Алфатар за 2017г

            6. Докладна записка относно отчет за дейността на ОбС Алфатар и неговите комисии за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г.

            7. Докладна записка относно план за работата на ОбС Алфатар за тримесечието януари февруари-март на 2017г.

         8. Докладна записка относно Предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, които не функционират и са включени в масивите за ползване, съгласно заповеди на Директора на ОД”Земеделие” за разпределение на масивите в землищата на с.Цар Асен и с.Чуковец за стопанската 2016-2017г.

            9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.