Дневен ред за заседание на ОбС на 27.02.2017г. и материали към него

2/3/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 27.02.2017г.

 

             1.Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2016 година.

            2. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2016 година

          3. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2016 година на Община Алфатар и Общински план за младежта – 2017 г.

            4. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда в Община Алфатар през 2016 г.

           5.Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за енергийна ефективност на Община Алфатар за периода 2017-2020 година.

            6.Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014-2020 г. за 2016 година.

            7.Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в ОУ”Христо Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги.

           8. Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, с.Васил Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

          9. Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 2017г.

           10. Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности 

на община  Алфатар  за  периода  2018- 2020 г.

        11. Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ VІІІ-за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122. 

           12.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.