Дневен ред за заседание на ОбС на 28.03.2017г. и материали към него

3/4/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 28.03.2017г.

             1. Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 30.03.2017г.

            2. Докладна записка относно предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земи (ЗСПЗЗ).

            3. Докладна записка относно предоставяне под наем на дворни места частна общинска собственост.

            4. Докладна записка относно програма за развитие на читалищната дейност в община Алфатар през 2017 година. 

            5. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.