Дневен ред за заседание на ОбС на 28.04.2017г. и материали към него

9/5/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 28.04.2017г.

 

 

1. Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Алфатар за тримесечието април - май - юни на 2017г. 

2. Докладна записка относно Проект на правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Алфатар от общински фонд ,,Пасища  и мери” и Проект на годишен план за паша през 2017 година.          

3. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2016 г. и Приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 година.

4. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие  на социалните услуги в Община Алфатар за 2017-2018 година.

5. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2016г. и Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2017г.

6. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- План за регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния план на гр.Алфатар /представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар/ и изменение на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год. за улична и дворищна  регулация .

7. Докладна записка относно Предоставяне под наем на имот общинска собственост за задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар.

8. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.