Дневен ред за заседание на ОбС на 30.06.2016г. и материали към него

1/7/2016

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 30.06.2016г.

1.Докладна записка относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Алфатар.

     -  Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Алфатар

2.Докладна записка относно избор на форма на уравление на горските територии – общинска собственост, както и на лице, което да я осъществява.                                                                                

3.Докладна записка относно Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар за периода 2016г. – 2020г.              

    -       Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар                                                   

4.Докладна записка относно Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар за периода 2016г. – 2020г.

     -     Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар                                                            

5.Докладна записка относно закупуване на специализирана софтуарна система, свързана с управление, стопанисване и разпореждане с Общинския поземлен фонд.                                                                                                                                          

6. Докладна записка относно предоставяне под наем на имоти общинска собственост, с НТП – ниви за срок от три  стопански години: 2016г. – 2017г., 2017г. – 2018г., 2018г. – 2019г. И на маломерни имоти.

       -   Предоставяне под наем на имоти общинска собственост, с НТП – ниви за срок от една стопанска година

7.Докладна записка относно актуализиране на поименния списък на служителите имащи право на транспортни разходи.                                                                                     

8.Докладна записка относно доставка на климатична техника за нуждите на общинска администрация.                                                                            

9.Докладна записка относно изменение на улична регулация за поземлен имот с идентификатор №00415.503.3238 от КККР на гр.Алфатар, одобрена със Заповед №РД-18- 73/15.10.2009г., от път ІІІ – 207 през ос.т.473 до ос.т.474 от плана на Машинен двор гр.Алфатар, одобрен със Заповед №15/11.02.1998г.                                                                           

10.Докладна записка относно изменение на План за регулация за кв.10 и кв.11 за УПИ ХХІ-96 и УПИ ХХІІ-97 и изменение на Улична регулация от ос.т.4 до ос.т.5 по плана на с.Чуковец, община Алфатар, одобрен със Заповед №847/27.12.1979г., по постъпило заявление с Вх.№1120/29.06.2016г. от Ереджеб Емин Мехмед.                                                                                    

 

            11.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.